Hivatkozások:

 

1. Jogszabályok

A törvények és rendeletek címét minden esetben dőlt betűvel szedjük. Az egy tanulmányon belüli első előforduláskor kiírjuk a teljes címet: az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény, majd a további előfordulásokkor már csak az évszámát és a számát tüntetjük föl, a tárgyát nem: 2011. évi CLI. törvény, és ekkor is kurziváljuk. A leggyakrabban idézett jogszabályokra minden esetben a rövidítésükkel hivatkozunk (pl. Abtv.), és ezeket nem is kurziváljuk.

2. Alkotmánybírósági határozatok

Az AB határozatok esetén megjelölendő a határozat (végzés) kezdő és aktuálisan meghivatkozott oldalszáma is:

34/1991. (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991, 149, 151–152.

7/2004. (III. 24.) AB határozat, ABK 2004. március, 172, 181.

ABK-idézetet csak akkor szükséges használni, ha az ABH kötet még nem jelent meg, Magyar Közlöny oldalszámokat pedig akkor adunk meg, ha a kéziratzáráskor még az ABK sem jelent meg. Az ABH-kötetek pdf formátumban letölthetők az AB honlapjáról: http://www.mkab.hu/index.php?id=hivatalos_lap. Amennyiben a főszövegben hivatkozunk AB döntésekre, akkor az ABH vagy ABK hivatkozást ott adjuk meg, nem lábjegyzetben, azaz az alábbiak szerint:

Az Alkotmány 67. § (1) bekezdése tehát „a gyermek alapvető jogáról rendelkezik és egyidejűleg megfogalmazza a gyermek védelmével és gondoskodásával kapcsolatos általános követelményeket és állami feladatokat” [79/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 399, 405.].

Az 54/2004. (XII. 13.) AB határozatban pedig mindebből arra következtetett, hogy mindennek megvalósítása terén az államnak – éppen a 16. § alapján – jelentős kötelezettségei vannak (ABH 2004, 690, 757.).

Az ABK, a Magyar Közlöny és minden más közlöny letölthető az alábbi helyről: http://www.kozlonykiado.hu/kozlonyok/valaszt.htm.

3. Bírósági határozatok

A Bírósági Határozatokban közzétett magyar bírósági határozatok egységes hivatkozása:

BH 2003. 294.

Az alsóbb szintű bíróságok határozataira a bíróság és az ügyszám megjelölésével hivatkozunk. Ha valamelyik folyóirat leközölte a szöveget, akkor az ügyszám megadása után oldalszám tekintetében arra kell hivatkozni, például:

Pest Megyei Bíróság 1.Bf.442/2004/11., megjelent: „Ítélet a Bencsik-ügyben” Fundamentum 2004/4. 73–76.

A bírósági ítéletek teljes szövege anonimizált formában letölthető az alábbi címről: http://www.birosag.hu/engine.aspx?page=anonim.

4. Nemzetközi, EU-s és külföldi joganyagok hivatkozása

4.1. Nemzetközi szerződések

4.1.1. Történelmi szerződések

1648. évi vesztfáliai békeszerződés, XXVIII. cikk.

4.1.2. Hazánkban kihirdetett nemzetközi szerződések

1969. évi bécsi egyezmény, 34–37. cikk. Kihirdette: 1987. évi 12. törvényerejű rendelet a szerződések jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi május hó 23. napján kelt szerződés kihirdetéséről. (További hivatkozásoknál elegendő: 1969. évi bécsi egyezmény, 2. cikk.)

4.1.3. Közzétett, de nem kihirdetett nemzetközi szerződések

1949. évi genfi egyezmények, 2000/17–20. számú Nemzetközi Szerződés a külügyminisztertől. Magyar Közlöny, 2000/112. (2000. november 16.), 7020–7116.

4.1.4. Ki nem hirdetett nemzetközi szerződések

Inter-American Convention on the Granting of Civil Rights to Women, 1438 U.N.T.S. 51, Article 1.

4.2. ENSZ-dokumentumok

4.2.1. A Biztonsági Tanács határozatai

Amennyiben magyarul is ki van hirdetve, akkor a következő idézés javasolt:

Statute of the International Tribunal for Rwanda. S. C. Res. 955, 3453rd mtg., 8 November 1994, U.N. Doc. S/RES/955 (1994), Annex, Article 3. Kihirdette: 1999. évi CI. törvény az 1994. január 1. és 1994. december 31. között Ruanda területén elkövetett népirtásért és a nemzetközi humanitárius jog egyéb súlyos megsértéséért felelős személyek, valamint a szomszédos államok területén elkövetett népirtásért és egyéb hasonló jogsértésekért felelős ruandai állampolgárok megbüntetésére létrejött Nemzetközi Büntetőtörvényszék Alapokmányából fakadó kötelezettségek végrehajtásáról.

Ha a BT-határozat nincs kihirdetve magyarul, akkor a következő idézés javasolt:

Hivatalos angol: S.C. Res. 660, 45 U.N. SCOR at 19, U.N. Doc. S/RES/660 (1990), para. 1.

Nem hivatalos, de informatív:

S.C. Res. 660, 2932nd mtg., 2 August 1990, U.N. Doc. S/RES/660 (1990), para. 1-2.

4.2.2 A Közgyűlés határozatai

Új határozati számozás:

United Nations Millennium Declaration, G.A. Res. 55/2, U.N. GAOR, 55th sess., Supp. No. 49, at 4, U.N. Doc. A/55/49 (2000)

Régi határozati számozás:

Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, G.A. Res. 1514 (XV), 15 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 66, U.N. Doc. A/4684 (1961)

Nem hivatalos, de informatív:

Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, G.A. Res. 1514, 947th plen. mtg., 14 December 1960, U.N. Doc. A/RES/1514 (XV), Annex, para. 1.

4.2.3. Konferenciai záróokmányok

Final Act of the International Conference on Human Rights (Proclamation of Teheran), Teheran, 13 May 1968, U.N. Doc. A/CONF.32/41 (1968), para. 2.

Vienna Declaration and Programme of Action, Vienna, 25 June 1993, U.N. Doc. A/CONF.157/23, preamble.

4.2.4. Emberi Jogi Bizottság (Human Rights Committee)

General Comment No. 29. (Art. 4, States of Emergency), 24 July 2001, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), para. 11.

Quinteros v. Uruguay, Communication No. 107/1981, 21 July 1983, U.N. Doc. CCPR/C/19/D/107/1981, para. 14.

4.2.5. Ex-Emberi Jogi Bizottság (ex-Commission on Human Rights) és az Emberi Jogok Előmozdításának és Védelmének Albizottsága

Human rights and terrorism, C.H.R. Res. 1997/42, ESCOR Supp. (No. 3) at 139, U.N. Doc. E/CN.4/1997/42 (1997), para. 1.

Albizottsági dokumentum, nem hivatalos, de bevett hivatkozás:

Terrorism and human rights. Final report of the Special Rapporteur, Kalliopi K. Koufa, 25 June 2004, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2004/40, para. 12.

4.2.6. Emberi Jogi Tanács (Human Rights Council)

Report of the independent expert on the question of human rights and extreme poverty, Arjun Sengupta, 31 May 2007, U.N. Doc. A/HRC/5/3, para. 1.

4.3. Bírósági döntések

4.3.1. Állandó Nemzetközi Bíróság

The S.S. Lotus (France v. Turkey), Judgement No. 9, 7 September 1927. P.C.I.J. Series A, No. 10, 18.

Interpretation of Article 3, paragraph 2, of the Treaty of Lausanne (Frontier between Iraq and Turkey), Advisory Opinion No. 12, 21 November 1925. P.C.I.J. Series B, No. 12, 25.

4.3.2. Nemzetközi Bíróság

Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgement of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1986, 64-65, para. 115.

Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Advisory Opinion of 28 May 1951, I.C.J. Reports 1951, 23.

4.3.3. Emberi Jogok Európai Bírósága

A döntéseket angolul jelöljük.

1998 előtt (régi ítéletek idézése, hivatalos papíralapú kiadványban):

McCann and Others v. The United Kingdom, Judgement of 27 September 1995, Series A, no. 324, p. 62, § 213-214.

1998 után a „Reports of Judgments and Decisions of the European Court of Human Rights” tartalmazza a legfontosabb döntéseket:

Campbell v. Ireland [GC], no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II

Amennyiben az 1998 utáni döntés nem jelent meg az ECHR-ben, akkor ügyszám és dátum alapján hivatkozzuk őket (ezek elektronikusan elérhetők a HUDOC adatbázisból: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}):

McShane v. The United Kingdom, Judgement of 28 August 2002, no. 43290/98, § 94-98.

4.3.4. Európai Bíróság

A http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=hu honlapon kereshetők.

230/81. sz. Luxemburg kontra Parlament ügyben 1983. február 10-én hozott ítélet [EBHT 1983., 255. és 287. o.]

40/79. sz. P. kontra Bizottság ügyben 1981. február 5-én hozott ítélet [EBHT 1981., 361. o.] 12. pontja

26/62. sz. Van Gend & Loos ügyben 1963. február 5-én hozott ítélet [EBHT 1963., 3. o.]

4.4. Közösségi jogszabályok

Az EU-s dokumentumok magyar nyelvű idézéséhez általános útmutató található az alábbi címen: http://publications.europa.eu/code/hu/hu-000500.htm. Példák:

EKSZ 234. cikk (1) bek.

A Bizottság 1038/2006/EK rendelete (2006. július 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, az 1999. február 8-i 307/1999/EK tanácsi rendelettel módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (2a) bekezdésének értelmében

4.5. Külföldi nemzeti joganyagok

Külföldi joganyagokat az ottani szabályok szerint hivatkozzuk:

Royal College of Nursing v. St Marylebone Corp’n [1959] 3 All ER 663

BVerfGE 1, 97

5. Jogtudományi művek hivatkozása, címleírás-technika

A vezetéknevek kiskapitálissal[1] szerepelnek, a keresztneveket is minden esetben kiírjuk, a névsorrend az eredeti marad. Több szerző/szerkesztő esetében nagykötőjellel (–) kapcsoljuk össze a neveket. Háromnál több szerző/szerkesztő közül csak az ábécérend szerinti elsőt tüntetjük fel, a többire et al.-lal utalunk. Kötőjeles nevű szerzőknél kiskötőjelet használunk [pl. Hans-Joachim Cremer], a nagykötőjelet fenntartjuk a több szerzős művek jelölésére.

Ha általában utalunk egy műre, nem kell oldalszámot megadni, minden egyéb esetben viszont igen.

Ha a hivatkozni kívánt műnek van elérhető magyar nyelvű kiadása, minden esetben arra hivatkozzunk (a fordító nevét tüntessük föl az adott írás címe után szögletes zárójelek közé zárva), kivéve akkor, ha a hivatkozás például éppen egy esetleges eltérésre kívánja felhívni a figyelmet az eredeti szöveg és a fordítás között.

Szerkesztett kötetek/írások esetében a szerkesztő(k) neve utáni kettőspontot a (szerk.) kitétel előzi meg.

Azt, hogy hányadik kiadásról van szó, a kiadási év után jelöljük felső indexben. Többkötetes műveknél a kötetszám a kötetcím után szerepel (szintén kurziválva).

Az alábbiakban az egyes mű típusukhoz ismertetjük az adatok állandó sorrendjét és az elkülönítésükre szolgáló jelöléseket.

5.1. Egy- vagy többszerzős és szerkesztett kötetek

SZERZŐ(K)/SZERKESZTŐ(K) NEVE: kötetcím (kiadó, kiadás helye, évszám) oldalszám. Példák:

Robert Walter: Der Aufbau der Rechtsordnung (Wien: Manzsche 19742).

Friedrich Koja – Walter Antoniolli: Allgemeines Verwaltungsrecht (Wien: Manzsche 19963) 2.

Hans Kelsen: Tiszta jogtan [ford. Bibó István] (Budapest: Rejtjel 2001) 12–13.

Ole Due [et al.] (szerk.): Festschrift für Ulrich Everling II. (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 1995).

5.2. Szerkesztett kötetekben megjelent írások

SZERZŐ(K)/SZERKESZTŐ(K) NEVE: A hivatkozott írás címe, in SZERKESZTŐ(K) NEVE (szerk.): kötetcím (kiadó, kiadás helye, évszám) írás kezdő oldalszáma–záró oldalszáma, hivatkozott oldalszám. Példák:

Bragyova András: Az Európai Unióhoz való csatlakozás alkotmányjogi kérdései, in Inotai András (főszerk.): EU-tanulmányok I. (Budapest: Nemzeti Fejlesztési Hivatal 2004) 998-1123, 1105.

Herbert Hart: Introduction, in John Austin: The Province of Jurisprudence Determined. (London: Weidenfeld and Nicolson 1971) vii–xviii, vii.

Wesley Newcomb Hohfeld: Az alapvető jogi fogalmak a bírói érvelésben [ford. Szabó Miklós], in Szabó Miklós – Varga Csaba (szerk.): Jog és nyelv (Budapest: [k. n.] 2000) 59–96, 78.

Eugen Bucher: Was ist »Begriffsjurisprudenz«?, in Werner Krawietz (szerk.): Theorie und Technik der Begriffsjurisprudenz (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1976) 378-396, 388.

5.3. Folyóiratcikkek

SZERZŐ(K)/SZERKESZTŐ(K) NEVE: A hivatkozott írás címe, a folyóirat neve évszám/szám, írás kezdő oldalszáma–záró oldalszáma, hivatkozott oldalszám.

Amelyik folyóiratnak minden számban újrakezdődik az oldalszámozása, ott az adott folyóiratszámot is meg kell adni, egyébként csak az évet és az oldalszámot. Tartózkodjunk a „szám” kifejezés használatától (tehát 2004/10. és nem 2004. évi 10. szám). Példák:

Kecskés László: Indító tézisek a Magyar Köztársaság Alkotmánya EU-vonatkozású szabályainak továbbfejlesztéséhez, Európai Jog 2004/3, 4-19, 6.

Harmathy Attila: Bírói gyakorlat – Alkotmány, Magyar Jog 2004, 641–648, 643.

5.4. Internetes hivatkozás

A hivatkozás során az URL-ből hagyjuk el a http:\\ tagot, akkor is, ha az nem www-vel kezdődik. A hivatkozott URL-t kurziváljuk, de ne húzzuk alá, és iktassuk ki a hiperhivatkozásokat. A honlap látogatásának idejét megadni fölösleges. Példák:

www.echr.coe.int

www.echr.coe.int/Convention/webConvenHUN.pdf

www.europarl.eu.int/committees/libe_home.htm

europa.eu.int/eur-lex/en/news/20040702_01.html

5.5. Visszautalás egy már hivatkozott műre

Amikor az adott tanulmányban az első alkalommal utalunk egy műre, akkor a fent ismertetett teljes hivatkozást alkalmazzuk. Az ugyanerre a műre vonatkozó további hivatkozások esetén a cím egy karakterisztikus részletével csak visszautalni szükséges rá:

Kelsen: Jogtan 87.

Ha kétszerzős művet idézünk újra, akkor az új idézésnél már nincs szóköz a nagykötőjel előtt és után.

KojaAntoniolli: Verwaltungsrecht 5.

Az „uo.” utalást csak egy lábjegyzeten belül alkalmazzuk, akkor, ha ugyanarra a már hivatkozott műre utalunk (például „Lásd uo. 13.”).

 

Egyéb:

Az írás elején kérjük feltüntetni a tárgyszavak listáját, amely hat-nyolc kulcsszót tartalmaz, illetve az absztraktot, amelynek terjedelme maximum egy flekk hosszúságú.

 


[1] Kis kapitálist a Wordben Shift+CTRL+k kombinációval hívhatunk elő. A nagybetűt kisbetűvé és vissza Shift+F3 változtatja. A kis kapitális nem azonos a nagybetűvel.