Magánjogi gondolatok érvényesülése az Alkotmánybíróságon Szladits Károly nyomán¹

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző:
Sulyok Tamás az Alkotmánybíróság elnöke

„Kedves Bódog!

Soraidnak nagyon örültem, a küldötteket megkaptam. Örömmel hallom, h. jól érzed magadat régi tanyámon („auf meiner Bude”); Csikyné nagy elismeréssel ír rólad, s mint hallom, Kati szívét is elhódítottad tőlem. Várom a XX. Sz. májusi számát (mit szíves légy ide juttatni hozzám) a fényesen sikerült Pulszky ünnepről. Rusztem sárkány-ölését riadó éljennel üdvözöltem. A testi békétől eltekintve nem mondhatnám, hogy nagyon jól érzem magamat „boldog Európában”. Lipcséből teljesen hiányzik a szép fogalma: se város, se vidék, se asszony nem szép”. Mit nem adnék a Dunapartért!”[2]

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Kollégák!

Az iménti ízes sorokat Szladits Károly írta levélben kedves jóbarátjának, a híres jogtudós Somló Bódognak. Hogy miért is citáltam ide ezeket a sorokat? Meggyőződésem, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a magyar magánjog állócsillagaként is emlegetett Szladits Károly nem csupán verhetetlen magánjogi szaktudása, lexikális felvértezettsége okán válhatott a hazai magánjog páratlan tudósává. Hitem szerint kellett ehhez az a mély patriotizmus, a szó nemes értelmében vett röghöz kötöttség, „jó magyarság”, amely az idézett levélből kristálytisztán kiviláglik. Emberi nagyságára vall, hogy 1944 tavaszán Érmelléki utcai villájába fogadta Székely Máriát, aki Szladitsék manzárdszobájában fordította magyar és angol nyelvre az Éliás József református lelkész által becsempészett Auschwitz-jegyzőkönyvet, bizonyítékot szolgáltatva ezzel a deportálások valódi tartalmára. Egy lapot, méghozzá amelyen gondosan másolt tervrajz, térkép is volt, felkapott a szél, és egyenesen a villa kerítése felé repítette. A szomszédban a Gestapo székelt. Egy ott posztoló őr elkapta a szálló papírt, és anélkül, hogy belenézett volna, a fegyverére tűzve, udvariasan átnyújtotta.

Székely Mária manzárdszobája a nemzeti keresztény ellenállás fontos színhelyévé vált. Nemcsak az Auschwitz-jegyzőkönyv fordítása készült itt, de Székely Mária – a professzor tudtával – üldözötteket mentő iratokat és egyéb más, életmentő okmányokat is fordított.

Azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy tudományos munkásságát végigkövette egy véleményem szerint roppant izgalmas értékpáros, jelesül a folytonosság és a megújulás kettőssége. Hiszem, hogy egy ember zsenijét jól tükrözi, ha egy ilyen rendkívül kötött, és az absztraktot többnyire mellőző műfajban is képes újra és újra megújulni, újat hozni. Műveire ma is gyakran hivatkoznak polgári peres eljárásokban, beadványokban, bírósági határozatokban. Szladits Károlyt kivételes tehetséggel áldotta meg a sors: az 1893-ban kiadott vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet alapján ő volt az első, akit sub auspiciis regis – azaz a király védnöksége alatt – avattak jogász doktorrá 1895. október 12-én. A királyi gyűrűt az Egyetemi Tanács javaslatára és a közoktatási miniszter előterjesztésére csak azok az ifjak kaphatták meg, akik középiskolai és egyetemi vizsgáikon a legjobb osztályzatot szerezték. A legjobb értelemben vett szakmai elszántságát – igen, véleményem szerint ez már több is talán, mint elhivatottság – jól mutatja, hogy 1905-ben Fejérváry Géza „darabontkormányába” kérték fel az igazságügyi miniszteri posztra, ám nem vállalta a megbízatást. Majd 1918-ban Károlyi Mihály kereste meg, aki hivatalosan ki is nevezte őt, de a miniszteri eskütétel előtt öt perccel mégis visszalépett. Szladitsot kérem szépen, nem vonzotta a hatalom. Szladitsot a jog betűje maga vonzotta elsősorban.

Rendkívül hosszasan folytathatnám még Szladits Károly életútja számos érdemének felsorolását, de úgy hiszem, hogy az itt jelenlévők mindezen tudásnak birtokában vannak, valójában az egész konferencia alapját ez adja.

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes írást az Alkotmánybírósági Szemle nyomtatott változatában olvashatja el. Előfizetni a folyóiratra itt tud.


[1] Sulyok Tamás előadása a Szladits Károly Nemzetközi Emlékkonferencián, amely elhangzott Dunaszerdahelyen, 2023. április 22-én.

[2] Takács Péter: Szladits Károly levelei Somló Bódoghoz, Iustum Aequum Salutare 2018/3, 273−323., 277.